ALGEMENE VOORWAARDEN

De elektronische webwinkel van Intellihome B.V. (hierna genoemd Intellihome), statutair gevestigd te Den Bosch (Nederland) en ingeschreven onder nummer KVK 69309876, BTW NL857826827B01, biedt haar klanten de mogelijkheid om diverse artikelen online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het Intellihome assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Intellihome. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop-)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Elke klant heeft de keuze uit 4 talen voor de afhandeling van zijn bestelling namelijk: Nederlands, Frans, Duits en Engels. De taal die de klant verkiest zal gebruikt worden voor de afhandeling van de transactie.

Om een bestelling te plaatsen op deze website dient u 18 jaar of ouder te zijn.

1.    LEVERING

Producten worden geleverd binnen en buiten de EU. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het vooropgestelde tijdstip aangegeven op onze website. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald, doch uiterlijk binnen 30 dagen,  zonder interest of andere vergoeding.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de koper bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

2.    KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

3.    HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument  de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Intellihome retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Klik hier voor onze retourprocedure  en volg de vermelde stappen om een snelle afhandeling te garanderen. Teneinde de terugbetaling te kunnen uitvoeren, gelieve eveneens uw rekeningnummer te vermelden. Bij ontvangst van uw retour maken wij een interne kredietnota en wordt het bedrag, doch uiterlijk binnen 14 dagen, teruggestort. Bij het niet navolgen van de retourprocedure behouden wij ons het recht voor om de retour niet af te handelen tot ontvangst van de vereiste informatie.
 4. Indien uw bestelling in aanmerking kwam voor gratis transport, dan worden de verzendkosten alsnog in rekening gebracht. Ook de verzendkosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de klant.
 5. Indien u een GRATIS artikel heeft ontvangen bij uw bestelling dient u dit eveneens te retourneren. Indien dit niet het geval zou zijn zullen wij dit in rekening brengen tegen de huidige verkoopprijs.
 6. Wanneer een door u teruggezonden artikel er "gebruikt" uitziet of beschadigd is, indien er onderdelen ontbreken of de zending niet voldoende werd gefrankeerd, behouden wij het recht om slechts een gedeelte of helemaal niets van het aankoopbedrag te crediteren.
 7. Uitgesloten voor retournering zijn : aangebroken of sterk beschadigde producten, producten die in opdracht van de koper zijn vervaardigd (bijvoorbeeld een op maat gemaakte gordijnrail) of producten die niet  aangekocht werden bij Intellihome.
 8. Indien u wenst kan u andere artikelen in de plaats bestellen. Gelieve dit dan te vermelden bij aanvraag van het retournummer .
 9. De terugzending geschiedt aan:

Intellihome B.V.

Service & Retour:
Ganzenkoor 33
2570 Duffel
België
+32 2669 1069
info@intellihome.be

4.    OVERMACHT

Intellihome is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, lock-out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelden, …) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat Intellihome  niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, hoewel zij steeds alles in het werk zal trachten te stellen om, desgevallend met vertraging, de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is of kan worden.

5.    PERSOONSGEGEVENS

Door te bestellen op de internet site van Intellihome, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Als u de verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame niet langer op prijs stelt, kunt u zich gemakkelijk afmelden via de hyperlink in de e-mail. Intellihome  zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.

6.    BEWIJS

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, back-up’s, ...). 

7.    HET AANBOD & PRIJZEN

 1. De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
 2. Ondanks het feit dat de informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt  samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via e-mail info@intellihome.be. Intellihome is wat de juistheid, het actueel zijn, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Intellihome  is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Intellihome.
 3. Koopprijzen in een aanbod ten behoeve van consumenten zijn altijd inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Prijzen in een aanbod ten behoeve van zakelijke klanten zijn altijd exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

8.    SCHADEVERGOEDING

De zakelijke klant kan Intellihome nimmer aansprakelijk stellen voor enige directe of indirecte schade met inbegrip van schade aan derden, winst- en omzetderving, schade van medewerkers van de zakelijke afnemer en/of immateriële schade.

9.    RUILEN

 1. Ruilen van een gekochte zaak is slechts mogelijk indien de ondernemer daarin toestemt.
 2. De ondernemer kan een uiterste termijn stellen binnen welke de klant na de leveringsdatum kan ruilen.
 3. Een door de ondernemer verstrekte tegoedbon of cadeaubon verliest haar geldigheid na één jaar vanaf de datum van afgifte van de bon op voorwaarde dat de afgiftedatum op de tegoedbon is vermeld.

10. GARANTIE

1. Alle door ons geleverde artikelen worden geleverd met 2 jaar standaard fabrieksgarantie, tenzij anders vermeld.

2. Dient een defect zich aan gedurende de eerste week na aankoop dan wordt het betreffende artikel direct kosteloos vervangen, mits het artikel voorradig / leverbaar is en het defect niet voortkomt uit een verkeerd gebruik door de klant zoals bijvoorbeeld een foutieve aansluiting van het artikel of het artikel gebruiken voor doeleinden waar het niet voor bestemd is. (Tip: controleer/test uw aankoop dan ook uitgebreid de eerste week).

3. Indien zich binnen de aangegeven garantietermijn een defect voordoet als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten zullen wij het retour gestuurde artikel omruilen.

4. Onterecht claimen van garantie : indien het product, na controle, geen mankement vertoont of het mankement is ontstaan door :

 • verkeerd gebruik
 • opzet of nalatigheid
 • foutief gebruik door bijvoorbeeld het onjuist opvolgen van de bijgeleverde handleiding
 • schade door bijvoorbeeld val-, stoot of waterschade
 • een abnormaal verwachtingspatroon bij normaal gebruik, bijvoorbeeld slijtage
 • schade ontstaan doordat de klant zelf een poging deed tot reparatie

dan wordt het artikel niet vervangen maar in dezelfde staat aan u geretourneerd. De door ons gemaakte kosten hiervoor zullen in rekening worden gebracht.

5. Voor het retourneren van goederen onder garantie dient u onze RMA procedure te volgen. Klik hier.

6. Bij een eventueel defect dient het product onder bijvoeging van de aankoopfactuur (of kopie) en RMA nummer  terug te worden gestuurd naar

Intellihome B.V.

Service & Retour:
Ganzenkoor 33
2570 Duffel
België
+32 2669 1069
info@intellihome.be

7. De verzendkosten en alle verzendrisico’s zijn de verantwoordelijkheid van de klant. De retourzendingen naar de klant zijn voor rekening van IntelliHome.

8. Indien de defecte goederen niet meer hersteld kunnen worden of indien de defecte goederen niet meer vervangen kunnen worden door identieke goederen, daar deze niet meer leverbaar zijn, behouden wij het recht, na onderling overleg met de klant, de goederen te vervangen door  goederen met gelijkaardige specificaties ten bedrage van de geretourneerde goederen of zal de klant een tegoedbon ontvangen ten bedrage van de geretourneerde goederen.

Hoofdkantoor:
Wederiklaan 3
7534KN Enschede
Nederland
+32 2669 1069
info@intellihome.be